Vind ons op Facebook! Vind ons op Twitter! Vind ons op YouTube!
toelichting

TEKEN HIER ONS MANIFEST

De stellingen
De bijlage

Inleiding

Wij staan op! is een beweging van jongvolwassenen met een levenslange en levensbrede lichamelijke en/of zintuiglijke handicap. Wij zijn ervaringsdeskundig in het leven met een handicap. Wij kennen ons lichaam als geen ander en wij ervaren de obstakels die er nu zijn. Maar meer dan dat, ervaren wij beperkingen vanuit de samenleving die ons hinderen te zijn wie we willen zijn.

Het doel van Wij staan op! is een verandering in het denken, doen en laten in de Nederlandse maatschappij teweeg te brengen. Uiteindelijk beperkt de samenleving zichzelf niet meer. Iedereen is gelijk in het anders zijn en voert naar behoefte regie over zijn leven en is verantwoordelijk voor zijn doen en laten. Iedereen draagt daarin evenveel verantwoordelijkheid.
Met ons manifest staan wij voor vrijheid, gelijkheid en menselijkheid.

Het manifest is een oproep aan de Nederlandse samenleving om de manier te kantelen, waarop zij naar gehandicapten kijkt en daarmee omgaat. Wij roepen alle Nederlanders op om samen met ons een toegankelijke maatschappij te creëren. Wij willen de energie die wij nu kwijt zijn aan niet-werkende wet- en regelgeving, aan (voor)oordelen en angst gebruiken om het maximale uit ons leven te kunnen halen. Zo kunnen ook wij van toegevoegde waarde zijn voor de samenleving. Wij zíjn de samenleving! Iederéén heeft baat bij een maatschappij waarin een ieder zelf kan bepalen hoe hij of zij, zijn of haar leven wil leiden.

In ons manifest geven wij twaalf stellingen aan die volgens ons voor onze samenleving belangrijk en sturend zijn. In deze stellingen hebben wij geformuleerd waaraan de gewenste veranderingen moeten voldoen. Omdat wij alleen vanuit onze eigen ervaringen kunnen spreken hebben wij, bij het schrijven van dit manifest, onze eigen voorbeelden gebruikt. De punten zijn algemeen.  

Wij vragen alle Nederlanders deze stellingen te onderschrijven op de website www.wijstaanop.nl. Op deze manier vragen wij de regering en de Tweede Kamer om ons beter en vaker te raadplegen als ervaringsdeskundigen als het gaat om de rechten van de mens met een beperking.

Wij koppelen ons initiatief aan de ratificatie van het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking, die dit jaar zal plaatsvinden. Over dit VN-verdrag is meer te lezen in het voorwoord, geschreven door em. prof. dr. Jenny Goldschmidt.


Voorwoord

Het VN-Gehandicaptenverdrag creëert geen nieuwe rechten, maar geeft een nadere uitwerking aan bestaande algemene mensenrechten voor mensen met een beperking. Het Verdrag gaat uit van de menselijke waardigheid en van beginselen gebaseerd op inclusie, participatie, gelijkheid, toegankelijkheid en respect voor verschil, inclusief verschil tussen mensen met verschillende beperkingen.

Misschien wel het allerbelangrijkste aspect van het Verdrag zit in de omschrijving van het doel in het eerste artikel: het gaat om het feit dat mensen met een beperking worden belemmerd om volledig te participeren in de maatschappij, niet alleen omdat ze een beperking hebben, maar evenzeer omdat de maatschappij belemmeringen opwerpt. Het verschil tussen mensen wordt niet alleen bepaald door kenmerken van de mensen, maar het verschil wordt ook gemaakt door de manier waarop we de maatschappij inrichten (met onverwachte en onneembare obstakels op straat, met alarminstallaties die doven niet kunnen horen bijvoorbeeld) , door de manier waarop we omgaan met mensen met een beperking (iemand die doof is, is niet stom, iemand in een rolstoel, is geen kind waar je overheen praat).
Mensen met een beperking weten zelf het beste waar ze, soms letterlijk, tegenaan lopen. Het VN-verdrag is tot stand gekomen met intensieve betrokkenheid van de doelgroep en neemt in het hele verdere proces de participatie van mensen met een beperking serieus.

Dat vergt een verandering in denken, niet alleen van de officiële instanties die moeten leren luisteren naar mensen met een beperking, hen moeten betrekken bij het beleid. Het betekent ook dat deze groep een verantwoordelijkheid moet nemen om zelf duidelijk te maken wat er moet gebeuren, en dat kan alleen als je je verdiept in de achtergronden van het beleid. Niet alles wat je zou willen is mogelijk, want helaas groeien de bomen niet tot in de hemel. Wel kan je aangeven wat de algemene uitgangspunten zouden moeten zijn en hoe de verantwoordelijkheid beter verdeeld kan worden.
In het voorliggende manifest geven jongvolwassenen aan dat zij daartoe in staat zijn: vrijheid wordt gepaard aan verantwoordelijkheid, vertrouwen aan sancties bij misbruik. Daarmee geven zij aan verantwoordelijke burgers te zijn die recht hebben op een verantwoordelijke overheid.

Jenny E. Goldschmidt, emeritus hoogleraar Rechten van de Mens.     
Leiden, 4 mei 2015
 


Waarden

De titel van ons manifest bevat voor ons zeer belangrijke waarden. Deze lichten wij hieronder toe. In de bijlage van het manifest zijn andere waarden te vinden die daarvan zijn afgeleid of een andere rol spelen.

Vrijheid
Wij willen dezelfde vrijheden hebben als anderen. Wij willen zelf de scholen, de verzorgers en hulpmiddelen kunnen kiezen die bij ons passen. Dat betekent dat anderen niet voor ons bepalen of beslissen. Zo kunnen wij gelijkwaardig meedoen in de samenleving. Voor ons betekent vrijheid: de keuze om te gaan en staan waar en hoe we dat willen, ongeacht onze beperking.

Gelijkheid
Wij willen dezelfde kansen krijgen als ieder ander. Wij willen onderwijs en opleidingen kunnen genieten op ons eigen niveau en mogelijkheden. Daarnaast willen wij gelijke kansen hebben op werk dat bij ons en onze opleiding past.

Menselijkheid
Wij zijn mensen zoals ieder ander, ons mens-zijn moet het uitgangspunt zijn. Ieder mens heeft beperkingen, wij hebben dezelfde rechten als mensen zonder handicap.

TEKEN HIER ONS MANIFEST